۱۳۹۶-۱۲-۱۰
فضائل اخلاقی در نزد ایرانیان باستان

فضائل اخلاقی در نزد ایرانیان باستان

فضایل اخلاقی در نزد ایرانیان باستان   در مقاله مفهوم خرد در نه گانه ایرانی اشاره شد که این مفهوم در نه گانه ایرانی از اهمیت ویژه […]
۱۳۹۶-۱۱-۱۴
نه گانه ایرانی در آموزه ایرانیان

نه گانه ایرانی در آموزۀ ایرانیان

نه گانه ایرانی در آموزۀ ایرانیان   در مقاله حکمت؛ تمایزی میان اناگرام و نه گانه ایرانی، به نقل از دکتر دینانی اشاره شد که موضوع […]
۱۳۹۶-۱۰-۰۲
مفهوم حکمت در نه گانه ایرانی

مفهوم حکمت در نه گانه ایرانی

مفهوم حکمت در نه گانه ایرانی   در مقاله قبل اشاره ای به مفهوم حکمت و اهمیت آن در  ایران باستان و پس از آن در […]
//]]>