۱۳۹۶-۰۸-۱۷
دکتر مهشید رضوی رضوانی، موسسه ماه شید خرد

دیدگاه اریک برن در فضای اناگرام-بخش اول

دیدگاه اریک برن در فضای اناگرام-بخش اول   در این سلسله نوشتار، با بررسی تطبیقی دیدگاه اریک برن موسوم به Transactional Analysis با دیدگاه اناگرام، به […]
//]]>