۱۳۹۶-۱۱-۰۳
زادروز حماسه سرای ایرانی، فردوسی

زاد روز حماسه سرای ایرانی، فردوسی و روح شاعرانگی ایرانی

زاد روز حماسه سرای ایرانی، فردوسی و روح شاعرانگی ایرانی    اول بهمن ماه سال ۳۱۹ هجری شمسی، روزی است که در آن «حکیم ابوالقاسم فردوسی» […]
//]]>