۱۳۹۶-۱۲-۰۱
تعلق اجتماعی

تعلق اجتماعی

تعلق اجتماعی   تعلق خاطر به جامعه به عنوان حسی بالنده میان مردمی‌که از منافع و سرنوشت مشترک برخوردارند، بسیار حیاتی است و وجود جامعه متضمن […]
//]]>