۱۳۹۶-۰۸-۲۴
دکتر مهشید رضوی رضوانی

دیدگاه اریک برن در فضای اناگرام- بخش دوم

دیدگاه اریک برن در فضای اناگرام- بخش دوم   نظریه بازی‌ها تعریف بازی متفاوت از سایر روندهای جاری و مرسوم است. در بازی هر چند یک […]
//]]>