۱۳۹۶-۰۹-۲۶
روح جامعه

روح جامعه

روح جامعه   در مقاله پیشین مفهوم جامعه از نگاه دورکیم بررسی گردید و مطرح شد که جوامع از دیدگاه دورکیم به دو دستۀ جوامع مکانیکی و […]
۱۳۹۶-۰۹-۱۹
هویت پذیری و نقش جامعه

هویت پذیری و نقش جامعه

هویت پذیری و نقش جامعه   موضوع هویت و أمر فرهنگ پذیری یا هویت پذیری در دانش جامعه شناسی، روانشناسیِ اجتماعی یا مردم شناسی، بدون تردید […]
//]]>