۱۳۹۶-۰۹-۲۱
ناخودآگاه در نگاه لاکان- بخش دوم و پایانی

ناخودآگاه در نگاه لاکان-بخش دوم و پایانی

ناخودآگاه در نگاه لاکان-بخش دوم و پایانی   مقدمه همانطور که در مقالۀ پیشین اشاره شد، یکی از دستاوردهای گفتمان لاکان، بررسی ناخودآگاه بر اساس مفهوم […]
۱۳۹۶-۰۹-۰۷
فرهنگ پذیری یا هویت پذیری

فرهنگ پذیری یا هویت پذیری

فرهنگ پذیری یا هویت پذیری   از منظر ژاک لاکان، فرد یا همان سوژه در فرایند فرهنگی شدنش، پیش از آنکه بتواند در محیط خودش دست […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۱
دکتر مهشید رضوی رضوانی، موسسه ماه شید خرد

دیگری در مرحله آئینه گی

دیگری در مرحله آینه گی   در مقاله پیش در اهمیت مفهوم میل و دیگری از منظر لاکان بررسی شد که مفهوم میل را از هگل […]
//]]>