۱۳۹۶-۰۸-۲۱
دکتر مهشید رضوی رضوانی، موسسه ماه شید خرد

دیگری در مرحله آئینه گی

دیگری در مرحله آینه گی   در مقاله پیش در اهمیت مفهوم میل و دیگری از منظر لاکان بررسی شد که مفهوم میل را از هگل […]
//]]>