۱۳۹۶-۰۹-۰۱
دیدگاه اریک برن در فضای اناگرام

دیدگاه اریک برن در فضای اناگرام – بخش سوم و پایانی

دیدگاه اریک برن در فضای اناگرام – بخش سوم و پایانی   در مقاله پیشین، به طور اجمال به بیان دیدگاه محاوره ای اریک برن پرداخته […]
۱۳۹۶-۰۸-۱۷
دکتر مهشید رضوی رضوانی، موسسه ماه شید خرد

دیدگاه اریک برن در فضای اناگرام-بخش اول

دیدگاه اریک برن در فضای اناگرام-بخش اول   در این سلسله نوشتار، با بررسی تطبیقی دیدگاه اریک برن موسوم به Transactional Analysis با دیدگاه اناگرام، به […]
//]]>