۱۳۹۶-۰۹-۲۶
روح جامعه

روح جامعه

روح جامعه   در مقاله پیشین مفهوم جامعه از نگاه دورکیم بررسی گردید و مطرح شد که جوامع از دیدگاه دورکیم به دو دستۀ جوامع مکانیکی و […]
//]]>