۱۳۹۶-۱۱-۱۵
مشارکت اجتماعی، دکتر مهشید رضوی رضوانی

مشارکت اجتماعی

مشارکت اجتماعی   در مقالات پیشین به اهمیت روح جامعه، پیوستگی اجتماعی، نظم اجتماعی و همبستگی اجتماعی پرداخته شد تا بستر مناسبی برای مشارکت اجتماعی افراد […]
۱۳۹۶-۱۱-۰۱
همبستگی اجتماعی، موسسه ماه شید خرد

همبستگی اجتماعی

همبستگی اجتماعی   در ادامه مقاله نظم اجتماعی، می‌توان نظم را به صور مختلف طبقه بندی کرد. در یک طبقه بندی می‌توان نظم را به نظم […]
۱۳۹۶-۱۰-۱۷
دکتر مرجان خودی، موسسه ماه شید خرد

نظم اجتماعی

نظم اجتماعی   در مقالۀ روح جامعه، به این موضوع اشاره کردیم که امیل دورکیم، وجدان جمعى را به عنوان واقعیتى عینى، والا و البته متمایز […]
۱۳۹۶-۱۰-۱۰
پیوستگی مداوم جامعه و انسان

پیوستگی مداوم جامعه و انسان

پیوستگی مداوم جامعه و انسان   همان طور که پیش از این نیز اشاره شده بود، دورکیم جامعه را به مثابه موجود زنده‌ای می‌داند که افراد […]
۱۳۹۶-۰۹-۲۶
روح جامعه

روح جامعه

روح جامعه   در مقاله پیشین مفهوم جامعه از نگاه دورکیم بررسی گردید و مطرح شد که جوامع از دیدگاه دورکیم به دو دستۀ جوامع مکانیکی و […]
۱۳۹۶-۰۹-۱۹
هویت پذیری و نقش جامعه

هویت پذیری و نقش جامعه

هویت پذیری و نقش جامعه   موضوع هویت و أمر فرهنگ پذیری یا هویت پذیری در دانش جامعه شناسی، روانشناسیِ اجتماعی یا مردم شناسی، بدون تردید […]
۱۳۹۶-۰۹-۱۲
معمای هویت ایرانی

معمای هویت ایرانی

معمای هویت ایرانی   هویت چیست؟ انـسان بـا پرسـش از «کیـستی » بـه دنبـال پـی بـردن بـه هویـت خویـشتن اسـت؛ ایـن معنـا بـر مبنای تشابه بـا […]
۱۳۹۶-۰۹-۰۷
فرهنگ پذیری یا هویت پذیری

فرهنگ پذیری یا هویت پذیری

فرهنگ پذیری یا هویت پذیری   از منظر ژاک لاکان، فرد یا همان سوژه در فرایند فرهنگی شدنش، پیش از آنکه بتواند در محیط خودش دست […]
۱۳۹۶-۰۸-۳۰
دکتر مهشید رضوی رضوانی، موسسه ماه شید خرد

نظم نمادین

  نظم نمادین   در مقاله میل و دیگری، بنیادی ترین عناصر نظریه لاکان در فرایند فرهنگی شدنِ فرد یا سوژه در هر یک از سه […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۱
دکتر مهشید رضوی رضوانی، موسسه ماه شید خرد

دیگری در مرحله آئینه گی

دیگری در مرحله آینه گی   در مقاله پیش در اهمیت مفهوم میل و دیگری از منظر لاکان بررسی شد که مفهوم میل را از هگل […]
۱۳۹۶-۰۸-۱۴

میل و دیگری

میل و دیگری در مقاله «ما و دیگری» به اهمیت مفهوم «دیگری» و نسبت آن با من و ما توجه شد؛ و اینکه این دیگری کیست […]
۱۳۹۶-۰۷-۲۳
دکتر مهشید رضوی، موسسه ماه شید خرد

ما و دیگری

ما و دیگری   یکی از مهمترین شاخصه‌های دنیای مدرن مواجهه با«دیگری» است و در نهایت به بررسی «خود» بر می‌گردد. خصلت دگربینی و دگرسازی یکی […]
//]]>