در طول چند دهه اخير، ضرورت ارتباط ميان رشته‌هاى مختلف به ويژه در حوزه علوم انسانى، بيش از پيش احساس مى شود. همچنين نقش وسايل ارتباط جمعى در تنوع و گستردگى اش موجب شده تا بسرعت فاصله‌ها از بين برود و بر اهميت موضوع بيافزايد.
يكى از مفاهيم بسيار برجسته در حوزه انسان و علوم انسانى، مفهوم فرهنگ است. در ميان تعاريف متعدد مفهوم فرهنگ، كوشش موسسه فرهنگى هنرى “ماه شيد خرد” با رويكردى روانشناختى است. زيرا كه بر اين باور هستيم كه توسعه هر جامعه با رشد و بالندگى افراد جامعه به عنوان عاملان جامعه ارتباط مستقيم دارد.
با اين رويكرد موسسه در سال ١٣٨٩ با نام «دلدادگان كوثر» آغاز به فعاليت كرد و هم اكنون با نام «ماه شيد خرد» به نشر و گسترش و آموزش در اين مسير همت گمارده و از برگزارى كارگاه‌هاى آموزشى و نشست‌ها تا چاپ و نشر منابع در اين مسير كوشيده و همچنان مسير را ادامه مى دهد.

 


موسسه فرهنگی «ماه شید خرد»

//]]>